Sletten 18
Postbox 59
8543 Hornslet

Tlf. 86 975000
Fax 86 975040
mail@LBstans.dk

Salgs-/leveringsbetingelser

 

Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang LB Stanseforme og køber ikke skriftligt har aftalt andet. Efterfølgende benævnes LB Stanseforme som LB.

Tilbud.
Tilbud/overslag er bindende i 3 måneder fra tilbudets dato, med mindre andet er aftalt. Såfremt tilbudet udmøntes i en ordre er det naturligvis en forudsætning, at den faktiske opgave er identisk med den ved tilbudsgivningen beskrevne.

Specifikationer.
For tolerancer på dimensioner m.m. gælder LB’s almindelige normer for det pågældende produkt.

Leveringstid.
LB vil efter bedste evne overholde aftalte leveringstider. LB er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af eventuel overskredet leveringstid. Opstår væsentlig forsinkelse med leveringen, som LB er skyld i, har køber ret til at hæve aftalen for så vidt angår de forsinkede varer. Skyldes forsinkelsen købers forhold, har LB ret til at udskyde leveringstiden eller annullere aftalen for så vidt angår de pågældende varer.

Forsendelser.
Med mindre andet er aftalt sker forsendelse for købers regning og risiko, og LB påtager sig intet ansvar for forsinkelser, der forårsager driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Købers insolvens.
Forekommer før levering rimelig anledning til at antage, at køber ikke vil kunne opfylde sine betalingsforpligtelser, har LB ret til at kræve fornøden sikkerhed eller kræve betaling pr. efterkrav uanset anden aftale. Såfremt dette ikke kan imødekommes af køber, har LB ret til at hæve købet.

Reklamationer og garanti.
Når køber har modtaget værktøjet, påhviler det ham at undersøge/afprøve dette. Indsigelse mod åbenbare mangler eller fejl skal gøres inden 8 dage efter modtagelsen, medens indsigelse mod kvalitet, tolerancer etc. skal gøres umiddelbart efter, at fejlen er konstateret. LB’s ansvar begrænses til at omfatte fejl, der påtales inden 30 dage efter værktøjets modtagelse. Alene ved godkendelse af evt. tegninger/filer, overtager køber ansvaret og risikoen for, at det i henhold til denne tegning/fil fremstillede værktøj design-, funktions- og konstruktionsmæssigt fuldt ud er egnet til den anvendelse eller det formål, som køber lader værktøjet anvende til. Køber bærer i enhver henseende, med mindre andet er aftalt, risikoen for at forme og værktøjer er egnede til det ønskede formål. Er LB behørigt underrettet om fejlbehæftede værktøjer, og det godtgøres, at fejlen fandtes ved leveringen, og at LB er ansvarlig for fejlen, er LB pligtig inden for rimelig tid omkostningsfrit at reparere, ombearbejde, ombytte eller erstatte det leverede værktøj efter LB’s eget valg. Selvom værktøjet evt. er fejlbehæftet, har LB intet ansvar for skade på ting, herunder produkter der fremstilles af køber. LB har i denne forbindelse intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. LB’s erstatningsansvar kan maksimalt andrage kreditering af det leverede værktøj samt eventuelle transportomkostninger. Reklamationer over faktura eller angivelser på faktura må fremsættes inden 8 dage efter fakturaens modtagelse.

Krænkelse af immaterialrettigheder.
Såfremt leverancer foretages i overensstemmelse med tegninger, modeller eller andet, som er tilvejebragt af køber, skal denne friholde LB for ethvert ansvar i forbindelse med krænkelse af tredjemands rettigheder såsom copyright-, patent-, mønster- eller varerettigheder.

Betaling.
På et forfaldent beløb har LB ret til at debitere renter.

Priser.
Alle priser i tilbud er dagspriser eksklusive moms. Ændrede materialepriser, arbejdslønninger, valutakurser, fragtrater, afgifter, toldsatser og lignende kan medføre regulering på priserne på leveringsdagen.
 

Værneting
Enhver uoverensstemmelse vedrørende handlens indgåelse og opfyldelse skal behandles ved Sø- og Handelsretten.